அம்மா இறந்த நிலையிலும், ஆரியின் பெரிய மனசு!

சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஆனா ஆவன்னா சொல்லித் தரும்போது, அதற்குரிய வார்த்தைகளாக அம்மா , ஆடு என்று சொல்லித் தருவோம் இல்லையா ? இனி அதை மாற்றி அம்மா , ஆரி என்று சொல்லித் தரலாம் . தப்பே இல்லை அப்படி ஒரு …

Read More